Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2007-12-09

Lietuvos Respublikos partizanai (duomenys išsaugoti iš 1991-95 m reportažų) Nuorašai atiduoti Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimų centr

Alfredas Girdziušas

Tai neoficialūs, žodiniai duomenys, surinkti iš žmonių rašant reportažus bei fotografuojant renginius, susijusius su Lietuvos gyventojų genocidu bei rezistencija. Už klaidas atsiprašau tų, kurių artimieji ar pažįstami čia paminėti ir informacija yra netiksli.

Duomenys surinkti 1991-1995 metais dirbant spaudoje:
***************************************************************************
Pavardė Vardas Slapyvardis
G. metai
Veikla
Gyvena/žuvo


Kalniškių mūšis
Kalniškių mūšis. Lazdijų r. 1945.05.16. Žuvo apie 27 partizanai

Vanagas
„Dainavos“ apygarda
Vievio miestas. Palaidoti (užversti) partizanų palaikai stribų būstinės kieme – (informacija J.Verbickas; B.Karandienė arba Marandienė (?))
Prie bažnyčios – Bažnyčios g X Trakų g. Anksčiau buvęs stribų štabas. Kasant garažus buvo rasti žmonių kaulai.
Kasė: Šapuraitis ir Pranckevičius –abu gyvena Vievyje

Serbentas
Lietuvos karininkas.Dirbo partiz. Būrio štabe.
Jį pažįsta Juozas Savickas gyv. Ukmergės r. Gimė Kaugonių k. Ir Genė Karandienė- Petkevičiūtė.
Minimas Genius- Kacevičius iš Gilučių kaimo – būrio vadas.
Nušautas artojas Lechovičius Adomas
Žuvo 1945 04 13 per mūšį su NKVD prie Tarbiškių k. Kartu su 7 partizanais. Užkastas netoli prie kelio Balceriškių (Bakeriškių?)k.ribose, netoli prie televizijos bokšto. Duomenys gauti iš Verbicko Juozo. Vievis Naujoji 20-1; tel.54569

Šernas
Marcinkonių apygardos partizanas.
Turi ryšį su Jurginu, Navicku-Kardu, Bielinsku Adolfu Vinco (1924m.g.)

Laputė
Žaliojo Velnio-Misiūno būrio (savisaugos) virėja. Agitavo vyrus eiti partizanauti 1945 09

Uosis
A rinktinės vadas

Lakūnas
Būrio vadas
Kalniniškės miške, Kuderninos valsč, Lazdijų r.
Lazdijų r.

Šauklys

Kunigas Jurbarke – žino daug apie partizanus
Čia – Lukša Antanas, Jakavonis Juozas

Aleksandriškių kaimas
Vyko mūšis. Mūšis vyko naktį, žuvo 12 partizanų. Suversti į šulinį . Žino(?) Juozas Verbickas - stribas

Bernatavičienė Aldona, Tomo
Kondrato Tomo – Briedžio dukra
Druskininkai, Čiurlionio 111-11, tel.51940

Bielinis Adolfas
Jurginas
1924

Bielinskas Adolfas Vinco
Jurginas
1924

Brazauskas Juozas
Nužudytas partizanų apie 1945m. Jis vežiojo gydyti milicininkų sužeistą Švenčionį

Bulovas (kaimas)
Kazimieraitis

Didžiosios kovos apygarda
Kaišiadorių ap.
1947m.
A rinktinės štabas – 5 partizanai
A Jurgino būrys – 7 partizanai
„Meškos“ būrys -4 partizanai
„Riešuto“ būrys
Štabą sekė 6 agentai ir informatoriai- Vytautas,Valstietis, Kavaleristas, Lilija, Jonas ir „A“
„Jurgino“ būrį sekė agentas Markevičius ir Jupiteris.
„Meškos“ būrį sekė –Malka ir Vladas

Geležauskaitė Julija Urbanavičienė
Vaidilutė
Žr. Remeika

Grušas
Siaubas

Siaubo būrys - Vaidilutė

Jakavonis Juozas Juliaus
Merkinės apskr.Kasčiūnų k.
Žino kur užkasti dokumentai
Lukša Antanas (brolis?)

Janavičius Pranas
Partizanavo su Kacevičium Zigmu
Su Kacevičium Z. Nužudė Brazauską Juozą (anoniminis skambutis)
Mirė apie 1990

Jestremskas
Įskundė Petkevičių stribams. Po to pats pakliuvo į Intos lagerius. Jestremskas liudijo Trakų KGB, jog Genė Petkevičiūtė-Karandienė išsiuvinėjo partizanams ženklus ant rankovių

Juozapaviąius Kostas
Lubinas
Žmona Juozapavičienė Monika

Juozapavičienė Monika Juozo
Ražanausko 7-28 Alytus
Turi Juozapavičiaus Kosto-Lubino dokumentus

Juozapavičius Kostas
Lubinas
Žmona Juozapavičienė Monika

Jurgelevičiai
Nušauti NKVD ar žaliųjų (žr.Pliopa)

Kacevičiai
Lingių k.(netoli Žikaronių) Kaišiadorių r.
Juozas-jauniausias (Irkutsko sr), Jonas-vyriausias, Zigmas-Genys-vidurinis, Veronika- mirusi, Birutė-gyv.Žąsliuose

Kacevičius Jonas
Iš Lingių k.prie Gilučių Kaišiadorių apyl.
Buvęs policininkas Lietuvos.
Jis yra Kacevičių Juozo, Birutės, Veronikos, Zigmo brolis
Žuvo nežinomomis aplinkybėmis apie 1942 m

Kacevičius Juozas Zigmo
Kacevičių Zigmo, Jono, Birutės, Veronikos brolis
Partizanauti pradėjo su Janavičium iš Gilučių k. – 3 metus.Užsiregistravo, gavo 4 metus kalėti. Kalėjo Vorkutoje, grįžo apie 1956. Išvyko gyventi į Irkutsko sr. Vaikai surusėję. Lietuvoje dirbo geležinkelyje.
Kaltina Kubilienė-Aleksejūnienė, kad jis (Kacevičius Z.) nužudė jos tėvą Brazauską Juozą
Irkutsko sr. Almaz, Kolchoznaja 8

Kacevičius Zigmas
Genys
Gilučių k.Kaišiadorių r.
Būrio vadas, žuvo 1945 04 13, užkasė enkavedistai prie kelio Balceviškių k. Lauke, netoli TV bokšto (300m)
Broliai: Jonas, Juozas, sesuo Veronika- Birutė
Žuvo Taboriškių mūšyje 1945 04 13 ir kartu 7 partiz. Tame tarpe Serbentas.
Duomenys gauti iš Juozo Verbicko. Vievis, Naujoji 20-1, tel.54569

Kacevičius Zigmas
Genys
Žr.Genys

Kacevičiūtė Birutė-Lešinskienė
Kacevičių Zigmo, Jono,Juozo, Veronikos sesuo
Žasliai, Vytauto 28, Kaišiadorių r.
Tel44383

Kacevičiūtė Veronika-Žygutienė
Kacevičių Zigmo, Jono, Juozo, Birutės sesuo
Dukra Valė Perednienė
mirus

Kamarūnas Albinas
Žr.Mazetis
Dainavos apygarda
Žino kur palaidotas partizanas, žuvęs prie užkardos mūšyje su sovietiniais pasieniečiais
Lazdijų vid.m-la, automobilininkas
51133d. 51167n.

Karandienė Genė-Petkevičiūtė
Vievis
Tel.54124
Vyras taksistas
-Tuo metu turėjau 14 metų. Partizanavo 3 broliai Žaslių miškuose
G.Karandienė pasakė Lionginui Vanagui kur užkasti žuvę 7 partizanai Tarbiškių lauke. Sužinojo iš stribo Juozo Verbicko.
G.K. pažinojo Serbentą, yra Genelio svainė, pažįsta Juozą Savicką
1948 metai G.K. žadėta išvežti į Sibirą, bet seniūnas buvo geras ir perspėjo. Stribai nieko neradę baldus sulaužė ir sumetė į šulinį. Po mėnesio areštavo ir išvežė į Lukiškių kalėjimą – 1948.08.
Seniūnas Povilonis.
Aguona-Andrius- G.K. brolis; broliai Vladas, Vincas; sesuo Marytė.
Jestremskas- įskundė ir liudijo prieš Genę Petkevičiūtę.

Karkliukas (?)
Karkliukas
Partizanas, kurį išgelbėjo (vežė į Kauną) Ona Kundrotaitė

Kavarskienė
Prokurorė Liet.TSR AT. Teisė Lionginą Vanagą – 10 metų

Kazimieraitis Juozas
Vitkus
Lietuvos karininkas. Kaimas Bulovas. Kazimieraičio štabas prie Marcinkonių. Kapiniškių kaimas.
K.J.-Vitkaus sekretorius Mulerskas Liudas –Naras.
Žino kur jo( K.J.-V.) kūnas užkastas Stankus Antanas iš Druskininkų: Šilo 5, tel.45616

Kondratas Tomas
Briedis
Žuvo prie Merkio. Kartu su juo žuvo Bielinis Adolfas-Jurginas, Vinco 1924
Jo maldaknygę surado prie Merkio Varėnos r. (sužinota Merkinėje per susitikimą partizanų)
Marcinkonių apyg. Vadas Švelkus
33 metų žuvo prie Merkio
Dukra Bernatavičienė Aldona, Tomo gyvena Druskininkuose Čiurlionio 111-11, tel.51940

Kundrotaitė Marijona
Apie 1937 Miegučionių k.Trakų r.
Sesuo partizanų ryšininkės Onos Kundrotaitės – Stirnos
Genelis – Benediktas Trakymas – sesers vyras

Kundrotaitė Ona
Stirna
Žr.Stirna

Kundrotaitė Onutė
Stirna
Partizanų ryšininkė. Marijonos Vanagienės sesuo, Vanago
Liongino svainė
Areštuota kada išdavė seserys iš Žebertonių k (Trakų r.) Olubaitės: Ona Kundrotaitė vežė sužeistą į ranką partizaną „Karkliuką“ į Kauną. Grįžusią areštavo. Nuteista 7 metams kalėti Intos lageryje. Vyras O.Kundrotaitės Benediktas Trakymas - Genelis

Lechovičius Adomas
Žuvo per mūšį prie Taboriškių k. –arė lauką. Kartu žuvo 7 partizanai: iš jų Serbentas Genius-Kacevičius iš Gilučių k. 1945 04 13

Leščinskienė Birutė-Kacevičiūtė

Lukša Antanas
(Jakavonis Juozas Julius –Šauklys kunigas)?-neatsimenu

Mazetis kaimas (???)
Kamarūnas Albinas
pranešė šias žinias
Dainavos apygarda. Ryšininkas. Sapiegiškių k. Lazdijų r.
Pranešė, kad 120 partizanų užpuolė Pavlovo užkardą pasienyje. 2 val. Vyko mūšis. Žuvo 1 partizanas, saugojęs gurguolę. Nušauta 11 SSSR kareivių.
1962m. buvo kapas. Močiutė Ona Kamarūnienė (82 metų) parodė partiz.kapą

Misiūnas

Žaliasis Velnias
1944.08. sukūrė būrį
1945.09 organizavo partizanų būrį. Vadas. (Trakimas Benediktas-Genelis – štabo viršininkas.)
Savigynos būrio viršila prie vokiečių.Saugojo prie Kaugonių prie Žaslių.Apygardos viršininkas
Žaliojo Velnio pirma žmona žuvo – palaidota Čiobiškio kapinėse. Ją išnešė Genelis su vyrais
ŽV kur palaidotas nežinoma

Miškinis Antanas
Poetas, kalėjo kartu su Lionginu Vanagu 1948-1952 Mordovijos lageryje

Mulerskas Liudas
Naras
Dainavos apygarda
Kazimieraičio sekretorius.
Fotografija prie vėliavos Merkinėje

Navarekienė Izabelė-Skliutaitė
Dainavos apygarda
1946m. areštuota už ryšius su Vanagu Ramanausku
Vanago mokinė
Druskininkai . Veisėjų 22-34, tel.53472

Navickas
Kardas
Marcinkonių apygard. partizanas

Navickienė Izabelė Skliutaitė
Žr.Ramanauskas

Perednienė Valė (buv. Žigutytė)
1939
Veronikos Kacevičiūtės- Žigutienes dukra
Gyvena Vievyje, L.Giros 1; tel.54489

Petkevičius Andrius
Žr. „Aguona“

Petkevičius Andrius
Aguona
Genės Karandienės brolis, partizanas
Broliai – Vincas, Vladas, sesuo Marytė
Žuvo 1945m.

Petkevičius Vincas
Genės Kondratienes brolis, taip pat Vlado Petkevičiaus ir Andriaus Petkevičiaus-Aguonos brolis
Tauragė 57965

Petkevičius Vladas
Karandienės Genės brolis. Petkevičių Marytės, Vinco, Andriaus-Aguonos
Kaišiadorys , 52758

Petkevičiūtė Genė-Karandienė
Vievis, 54424

Petkevičiūtė Marytė
Išvežta tremtin.
Petkevičių Andriaus-Aguonos, Vinco, Vlado sesuo

Pliopa
Tremtinys
Kažką žino kaip nišovė 2 Jurgelevičius(?)
Dirba nežinybinėje apsaugoje (1992.03)-63 metai, kilęs nuo Vievio, d.t. 51468

Povilonis
Seniūnas sovietinis (geras žmogus)- Genės Karandienės tėvus išgelbėjo nuo išvežimo

Ramanauskas
Daktaras
Žr.Siaubas, Vaidilutė

Ramanauskas
Daktaras
Dainavos apygarda

Remeika
Žr.Urbonavičienė Julija (?) medžiagą

Žr. 1989 m. „Nemunas“ Nr.10


Remeika Zigmas
Putinas

Remeika Zigmas Stasio
Putinas
1915, iš Einorių k. Alytaus r,
Vanago rinktinės būrio vadas.
Sesuo Geležauskaitė (yra Merkinėje daryta reprodukcija Remeikos)
Dainavos apyg.partizanas
Merkinės puolimas 1945012015
Žuvo Geležauskaitė- Urbanavičienė Julija-Vaidilutė
Žuvo prie Merkinės puolimo metu 1945 12 15

Savickas Juozas
J.Savickas pažinojo partizaną Serbentą – buvusį Lietuvos karininką, žuvusį prie Tarbiškių k. Trakų r. 1945.04.13.
Trakų r. Kaugonių k.

Skliutaitė Izabelė- Navickienė
Dainavos apygarda

Stankus Antanas Motiejaus
Žino kur užkastas Kazimieraitis
(partiz. Jenkevičius Vaclovas Adomo – Merkinės susitikimas . Sėdi kartu su Janavičium(Jurevičium), Stankum – tarp jų – moteris –foto)
Druskininkai, Šilo5. tel. 45616

Stolieriūnas Vytautas
MGB buvo užverbuotas kaip „Krasnov“ – neteikė jokių žinių saugumui

Šimonienė Marijona
Matė kaip nužudė Brazauską Juozą iš Gilučių – Kaišiadorių apyl.

Švelkus
Švelkus(?)
Marcinkonių apygardos vadas.
Čia minimas Šernas

Tarbiškių lauko mūšis
1945 04 13
Partizanai išvaryti iš miško į lauką susikovė su NKVD. Žuvo 7 žmonės(partizanai) ir vienas civilis Adomas Lechovičius (arė lauką)
Partiz.Serbentas ir Genius- Kacevičius
Užkasti prie kelio Balceriškių k.ribose netoli TV bokšto -300m
Duobėje gulėjo 9 užmušti partizanai (duomenys iš Perednienės Valės)
Duomenys gauti iš Juozo Verbicko , Vievis, Naujoji 20-1, tel.54569
Trakimas Benediktas
Genelis
Klaipėda(?)
Partizanavo prie Žaslių pas Žaliąjį Velnią – apygardos viršininką. Buvo štabo viršininkas. Kalėjo Intoje. Vedęs Ona Kundrotaitę. Išnešęs Žaliojo Velnio žmoną iš mūšio. Ji palaidota Čiobiškio kapinėse.

Trakimas Benediktas
Genelis
Žr.Genelis
Gyvena Klaipėdoje

Urbonas Viktoras
Varpas
Per Merkinės susitikimą pašė atsiliepti brolio draugus

Urbonavičienė Julija
Vaidilutė
Tauro apygardos. Tauro apygardoje įstojo ir priėmė priesaiką prie Punios (šile) po to perėjo į Siaubo būrį (Grušausko), buvo Daktaro (Ramanausko) ryšininkė.
„Respublikos“ 1990 01 19 straipsnis „Kur Julytė?“
Informacija
Taikos pr.105-41, Kaunas
755747 namų
--------------------
Merkinės 3-14, Druskininkai‘
51714 darbo

Vanagas Juozas
1922, Užugirio k. Ukmergės r.
Vanago Liongino brolis
Žuvo 1945 pradžioje.aplinkybės nežinomos

Vanagas Lionginas
1929 Užugirio k. (Taujėnai netoli) Ukmergės r
Bendravo vaikystėje su Antanu Smetona.1947-48 m mokėsi Ukmergės mokytojų seminarijoje.1948m už nelegalios literatūros laikymą teistas: 1948-1951m-Mordovijos 10 ir11 lageriai,1951-1955 Karagandos m. Pažinojo Antaną Miškinį- poetą.Nuteistas 10metų Grįžo 1955m.
Teisė Lietuvos TSR AT(uždaras) Prokurorė Kavarskienė.
Žmona – Marijona Kundrotaitė
Broliai: Pranas, 1920 m.g.-lageryje Molotovo (Permės, Jekaterinburgo sritis) Grįžo 1956. Dingo be žinios
Medartyas- 1931 „Didžiosios kovos“ Vyčio apygardos partiz. Juozas-1922m.g. žuvo 1945
Trakų r.Abromiškės
Tel44625
Vanagą Lionginą pažįsta Ona Karandienė

Vanagas Medardas
Bijūnas
1931, Užugirio k. Ukmergės r.
Liongino Vanago brolis

Vanagas Medartas (Medartas?)
Bijūnas
1931
Užugirio k.Ukmergės r.
„Didžiosios kovos“, vėliau tapusios „Vyčio“ apygardos „Vygando“ būryje
Liongino Vanago brolis
Žuvo 1953m.Pivonijos miške.Perlaidotas 1989 07 29 iš apkasų su 49 vyrų palaikais
Žinutė Ukmergės „Aistuva“ sąjūdžio laikraštyje Nr.16; 1989 11 02
Padėjo surasti Ignatavičienė(nurodė vietą,pasakė pavardes

Vanagas Pranas
1920, Užugiriok. Ukmergės r.
Vanagų Liongino,Juozo,Medardo brolis
Teistas, buvo lageryje Molotovo sr.(dabar Jekaternaburgo- Permės sr.) Grįžo iš lagerių 1956 m. ir dingo be žinios. Kūnas nerastas

Verbickas Juozas
Stribas. Be rankos
Pasakė Genei Karandienei kur užkasti partizanai, žuvę Taboriškių lauke (keičia parodymus) Žino kur – šulinyje suversti 12 partizanų iš Aleksandriškių kaimo
Vievis, Naujoji 20-1,tel.54569

Vytautas Žukauskas
Putinas
A rinktinės 5 pulko vadas
Kaišiadorių apylinkė

Zagorskas
Polit.kalinys, tremtinys
Lentvaris, Naujosios Sodybos g 26(???)

Žigutienė Veronika (Kacevičiūtė merg.pav)
Kacevičių Juozo,Jono,Zigmo sesuo
Jos dukra Valė ir Ona

Žigutytė Ona
1934
Veronikos Žigutienės –Kacevičiūtės dukra
Vievis

Žukauskas Vytautas
Putinas
Kaišiadorių r. Lietuvos partizanu A rinktinės 5 pulko vadas

Žurauja Tomas
Rodukos k.Varėnos r. Marcinkonių link
Dainavos apygarda
Fotografija: su kepure Merkinėje

Komentarų nėra: