Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2008-01-12

Alfredo Girdziušo ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos sutartis dėl A.Girdziušo fotokopijų apie 1988-94 metų įvykius Lietuvoje perdavimo į LRS

SUTARTIS
DĖL DOKUMENTŲ PERDAVIMO IR PANAUDOJIMO

2007 m. d. Nr.
Vilnius

Ši Sutartis sudaroma tarp fotografo Alfredo Girdziušo (toliau vadinama „Autoriaus“) ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, (toliau vadinama „Kanceliarijos“) atstovaujamo Seimo kanclerio Gintauto Vilkelio.
I. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Autorius iš asmeninio fotoarchyvo leidžia LRS Kanceliarijai padaryti fotonegatyvų kopijas (elektroniniame formate), o Kanceliarija priima saugoti Seimo archyve fotografo Alfredo Girdziušo fotodokumentų kopijas (elektroniniame formate) apie 1991 metų Sausio įvykius, 1991 m. rugpjūčio mėn. pučą Maskvoje ir jo atgarsius Lietuvoje, kitus politinius įvykius Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Seimą ir Seimo narius, Vokietijos Prezidento viešnagę Lietuvoje, Lietuvos Valstybės vadovų susitikimus su užsienio šalių ambasadoriais, Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje, Rusijos kariuomenės išvedimą.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Kanceliarija įsipareigoja :
2.1.1. saugoti fotodokumentus Seimo archyve;
2.1.2. efektyviai valdyti ir sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims naudotis Seimo archyve saugomais fotodokumentais ne komerciniams tikslams;
2.1.3. saugoti fotodokumentus nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo, naikinimo;
2.1.4. fotodokumentus naudoti: faktų įrodymui, švietimo, moksliniam tyrimui, parodoms;
2.1.5. naudotis fotodokumentais leisti neribotai, išskyrus fotodokumentus naudoti komerciniams tikslams gauti autoriaus ar jo įgalioto Asmens sutikimą, sudarant naują sutartį ir išmokant Autoriui honorarinį atlyginimą.
2.1.6. publikuojant spaudoje, eksponuojant parodose ar pateikus kaip dokumentą, nurodyti autoriaus vardą ir pavardę.
2.2. Autorius įsipareigoja:
2.1. perduoti fotonegatyvų kopijas (elektroniniame formate) kanceliarijos archyvui pagal dokumentų perdavimo ir priėmimo aktą.

III. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
3.1. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

IV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
4.1. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.
4.2. Sutartis pradeda galioti nuo jos pasirašymo dienos.
4.3. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai Sutarties šaliai ir turinčiais vienodą juridinę galią.

Kanceliarija: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Gedimino pr. 53, LT-01109, Vilnius, tel/ faks. 8-5-2396633.
Autorius: Alfredas Girdziušas, Lvovo g.11-3, LT-09313 Vilnius tel. 2758892.


AUTORIUS KANCELIARIJA

_________________ _______________________
Seimo kancleris
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS
ARCHYVAS

Juridinių asmenų registras Kodas 1886 05295 Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius Tel.: (85) 2 39 61 50 / 39 61 54
Faksas (85) 2 39 63 09 El. p. archyvas@lrs.lt
________________________________________________________________________________TVIRTINU
LR Seimo kancleris

Gintautas Vilkelis
DOKUMENTŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO ARCHYVINIAM SAUGOJIMUI
AKTAS

2006- Nr.

Vilnius

PAGRINDAS: 2007 m. d. sutartis “Dėl dokumentų perdavimo ir panaudojimo”

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos vyriausioji specialistė Regina Škuropad ir fotografas Alfredas Girdziušas surašėme šį aktą, kuriuo patvirtiname, kad Alfredas Girdziušas iš savo asmeninio fotoarchyvo perduoda, o Seimo kanceliarijos Archyvas priima nuolatiniam saugojimui fotonegatyvų kopijas elektroniniame formate apie 1991 metų Sausio įvykius, 1991 m. rugpjūčio mėn. pučą Maskvoje ir jo atgarsius Lietuvoje, kitus politinius įvykius Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Seimą ir Seimo narius, Vokietijos Prezidento viešnagę Lietuvoje, Lietuvos Valstybės vadovų susitikimus su užsienio šalių ambasadoriais, Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje, Rusijos kariuomenės išvedimą.
Iš viso perduodama 8566 vnt.kadrų (failų), kurie įrašyti į skaitmeninę laikmeną LTO2, 2 egz.
Autorius Alfredas Girdziušas sutinka, kad perduodamus fotodokumentus elektroniniame formate Seimo kanceliarijos Archyvo darbuotojai tvarkytų ir saugotų pagal teisės aktus, reglamentuojančius archyvų darbą. Fotodokumentus autorius leidžia Seimo kanceliarijai naudoti be apribojimų, išskyrus naudoti juos komerciniams tikslams.

Dokumentus perdavė Alfredas Girdziušas
Dokumentus priėmė Regina Škuropad

Komentarų nėra: