Ačiū Jums...

Ačiū už tai, kad apsilankėte šiame puslapyje. Malonu bus sulaukti atsiliepimų, pastabų, pageidavimų ir laiškų...

2007-11-01

Politinis pavasaris Gruzijos Respublikoje. Straipsnis apie politinius įvykius Gruzijoje 1991 metais. Tada dirbau "Lietuvos aidas" redakcijoje fotokorespondentu. Straipsnį šį paruošiau "Galvei"

„Galvė“, 1991 m. gegužės 21 diena, 2psl.
Alfredas Girdziušas
Politinis pavasaris Gruzijos Respublikoje
Nuo Vilniaus ir Tbilisio tiek pat į vakarus reikėtų keliauti, kad pasiektum jūrą. Bet pasijunti ten, kaip Palangoj, - lietų nuplauta žaluma ir drėgnas oras pavasario ankstyvo. Eini Šota Rustavelio prospektu, ir stebina tave žmonių daugybė. Iki išnaktų. Pavasaris juos išviliojo į gatves?
Balandžio 9 dieną, lyg atsakas į kruvinąją Tbilisio rugsėjo 9-ąją, paskelbta Gruzijos Respublikos Nepriklausomybė. O dar tikriau – atkurta. Ir nenuostabu, kad žmonės dar tiek dienų po nepriklausomybės paskelbimo su švytinčiais veidais sutinka svečią. Ir ypač Lietuvą geru žodžiu jie mini. Bet Gruzijos skaudi vieta - Šida Kartli, vadinamoji Pietų Osetija. Ir žodį tarus apie ją, gruzino veidas niaukias...
Skausmo svetimo nebūna doriems žmonėms. Tik ne sovietinės imperijos diktatoriams, kurie, kaip cirko gastrolieriai, prie savo kruvinų rankovių bevelija prisisiūti etiketes, jog buvo Kalnų Karabache, Tbilisyje, Dušambėje, Ferganoje, Oše, Baku, Vilniuje... Ir vėl į Gruziją sugrįžo. Išties vojažas „linksmas“ ir programa „šauni“!
Šida Kartli, jei žiūri iš aukštai, įaugus Gruzijai iš šono. Jau nuo 1921 m. priverstinai buvo prijungta prie Osetijos (dabar ji Šiaurine Osetija vadinas). Į Šida Kartli rajoną buvo dirbtinai gabenami iš šiaurės kolonistai. Ir, kaip ir mūsų Šalčininkų rajone, intensyviai rusifikuojama. Ir pas mus, ir ten požiūriai sutampa daugumos – garbinama prosovietinė valdžios struktūra. Gruzijai pradėjus siekti nepriklausomybės, „apginti“ osetinų ėmėsi Maskva. Su tankais, su šarvuočiais, „specnazo“ daliniais, kurie gerą „mokyklą“ išėjo kituose karštuose rajonuose. Dabar, kai mūšiai kiek aprimo ir pozicinis karas tapo alinančiu konfliktu visai Gruzijos Respublikai, iš Šida Kartli, kur ypač viskas suniokota, neišvedami SSSR VRM, KGB ir specialiosios paskirties batalionai jų tikslas, kaip pasakė dabartinis Samačablo (Cchinvalio) komendantas, operatyvinės grupės vado pavaduotojas pulkininkas Kiseliovas – „palaikyti rimtį ir atimti ginklus iš abiejų kariaujančių pusių“. O Vilniuje, kai sausio 8-13 dienomis ir dar vėliau žlegsėjo tankų kruvini vikšrai, šisai „draugas“ pulkininkas sėdėjo Šiaurės miestelyje ir pats aktyviai dalyvavo „vaduojant“ TV bokštą, RTV, Spaudos rūmus ir kitą SSKP „nuosavybę> tai jam vadovaujant Vilniuje buvo vykdomos visos operacijos. Taip pat jam vadovaujant vykdomos osetinų kaimų ir viso rajono „valymo“ akcijos nuo gruzinų „ekstremistų“,. Arba, kaip čia priimta vadinti, „neformalų“. Kiseliovo ir jo parankinių „lojalumas“ gana aiškus, kai žinai, jog jam padeda Tbilisyje dislokuotas SSSR VRM 8-asis specialios paskirties baudžiamasis pulkas. Net patiems osetinams reikalaujant šio pulko dalys buvo paprašytos išsinešdinti, o „centro“ spauda naivuoliams paskelbė, kad šis pulkas jau išvestas... Remdamiesi šiuo „dokumentu“ vadinamosios Pietų Osetijos padėties normalizavimo komitetas, kuriam vadovauja srities komunistų partijos pirmasis sekretorius Zauras Gassijevas ir vietos vykdomojo komiteto prosovietinė valdžia, prašo paskelbti ypatingąją padėtį ne tik Samačablo (Cchinvalyje), bet ir visoje srityje. Tada bus galima įvesti naujus baudžiamuosius būrius, kuriuos gražiai pavadino „neutralais“, kad pasinaudoję jėgų persvara, osetinai susidorotų su gruzinais. Kokias funkcijas atliko šie „neutralai“, nesunku suvokti, pakliuvus į 8-ąjį SSSR VRM pulką, pasikalbėjus su eiliniais kariais. Arba dar geriau – su „krepinėmis“ beretėmis, t.y., „specnazo“ (special`noje naznašenije) „asais“, o tikriau pasakius – tikraisiais žmogžudžiais, kaip išsireiškė vienas lietuvis. Samačablo miestas iki šiol grūste prigrūstas šio pulko dalinių. Mokyklos, viešbučiai, turistinė bazė, „Obkomas“, „Ispolkomas“ tapo kareivinėmis. Galioja komendanto valanda nuo 22 val. Iki 7 val. ryto.
Šiais metais balandžio 10 d. visame Šida Kartli rajone buvo nuginkluota Gruzijos milicija. Operacijai ruoštasi slaptai: prie kiekvieno posto, štabo, objekto tiksliai tuo pačiu laiku atvyko „specnazo“ ir OMON-o ginkluoti operatyvininkai. Jie užpuolė milicininkus šiems nė neįtarus, kad jų „pagalbininkai“ tvarkai palaikyti, atsuks į juos pačius automatų vamzdžius. Susidorota buvo negailestingai, šaltakraujiškai, bandidiškai. Operacijoje dalyvavo dar viena „neutrali“ divizija - „Don“.
Būnant Šida Kartli, ir ypač Samačablo, stebina bekompromisis osetinų priešiškumas gruzinams ir didelė meilė sovietinei valdžiai, Maskvai. Samačablo centre, Stalino gatvėje, prie Pionierių aikštės, stūkso išniokotas Pietų Osetijos valstybinis A.Chetagurovo teatras. Pasak vietinių osetinų, kariškių ir teatro direktoriaus pavaduotojo Elbruso Džigojevo, šį teatrą sausio 5 dieną užėmė Gruzijos milicija, atvykusi su autobusais, kad galėtų išvežti visus osetinus į Šiaurės Osetiją. Tokią versiją patogu piršti tam, kas nesuvokia, kokių diversijų gali griebtis jazovininkai, siekdami vienintelio tikslo: tarpnacionalinių vaidų kaina nusipirkti, išsaugoti savas pozicijas, t.y. komunistinį režimą, sovietinę diktatūrą. Gruzijos milicijos uniforma niekuo nesiskiria nuo SSSR VRM pareigūno uniformos, net nuo OMON-o dalinio nieks neatskirs.stebina ir nuostabus „gruzinų“ veiksmų panašumas tame teatre su „darbu“ Vilniaus RTV komiteto pastate, Vilniaus televizijos bokšte ir kituose paimtuose „saugoti“ objektuose. Per didelį kruopštumą, kad būtų dar įtikimiau, „gruzinai“ paliko net dėžes nuo šovinių, kurių kalibras 5,45 mm! Tai ir yra tos garsiosios „dum-dum“ kulkos, kuriomis buvo sušaudyti Vilniaus televizijos bokšto gynėjai. Tenai, prie to teatro, buvo nušautas jaunas osetinas Sergejus Džiojevas. Tokia pačia kulka. Tik „draugai“ neutralai persūdo – Gruzijos milicija niekada nebuvo ginkluota to kalibro automatais, nenaudojo „išcentrinių“ kulkų, kurios uždraustos vartoti visame pasaulyje! Bet, kaip sako, kuo šlykščiau meluosi, tuo didesnė galimybė, kad patikės. Per savo jazovinį stropumą pulkininkas Kiseliovas „užmiršo“, kad iš to pačio 8-ojo „karatelių“ pulko visai neseniai buvo išvytas vienas „zvodnas“, kuris pardavinėjo šovinius po 5 rb už vienetą. Kalašnikovo automatas Samačablo kainuoja 50 tūkst., pistoletas iki 10 tūkstančių rublių. Komendantas suskaičiavęs, kad yra sugriauti 86 osetinų namai, daugiau kaip 100 osetinų žuvo. O kiek gruzinų? Nežino. Nė kiek gruzinų kaimų suniokota, nežino. Ar tarnauja šiuose „karatelių“ daliniuose gruzinai, osetinai? Ne. Tai juk ne „etiška“! Taip mano pulkininkas. O rusui, kirgizui, lietuviui etiška? „Specnazui“ suteikti ypatingi įgaliojimai – suradus automobilyje nors vieną šovinį ar ginklą, mašina susprogdinama. Gyrėsi „krepinės“ beretės, kaip tai daroma: pirmieji eina „specnazo“ kariai, „iškodami“ ginklų, gaudydami „neformalus“, o po jų ateina žmonės su sukrešusio kraujo spalvos beretėmis. Jie jau žino, kur yra pirmųjų paliktas šovinys, trotilo paketas. Po to operacija visai nesudėtinga – tik ištraukti granatos žiedą, ir per 3-5 sekundes nubėgti toliau. Taip niokojama viskas, vagiama viskas, plėšiama viskas.
Pastaruoju metu koviniai veiksmai Šida Kartli rajone aprimo, t.y. užpuolami neginami arba silpnai ginami kaimai. Osetinams, kaip mažumai, ši kova pražūtinga, be to, daug gyventojų pasitraukė iš šios konflikto zonos. SSSR VRM ir KGB dalinių veiklos „efektyvumą“ įrodė ir darbai kituose Kaukazo nacionaliniuose konfliktuose. Be to, suaktyvėjęs politinis judėjimas sovietinės imperijos centre sutrauks „neutralus“ iš periferijos į Ukrainą, Baltarusiją, pačią Rusiją. Na, ir „šiaurinių“ osetinų savi rūpesčiai neaplenks, juolab, jog Šiaurės Kaukazo respublikų sienos yra nustatytos sąlygiškai, nekonkrečios.
Osetinas, 68 metų Davidas Bedojevas, gyvenantis Samačablo (Cchinvalyje) gruzinų kvartale, liko beveik vienas – aplinkui bemaž visi namai, kuriose gyveno gruzinai, tušti. Daug tuščių ir osetinų namų. Yra sugriautų, sudegintų, išplėštų parduotuvių, bankas, iš kurio išvežta „gruzinų“(?) 3,5-5 mln.rublių.
Jautiesi nejaukiai, kai aplinkui dar kabo šūkiai „Slava KPSS“ bei žvelgia nuo namo Stalinas. Ateis laikas, ir daugelis supras, ką reiškia šis nepaskelbtas karas, ši „afganizacija“ ir jiems, ir gruzinams.sovietinė hidra nepripažįsta nei moralės normų, nei paprasčiausio žmogiškumo. Sunku Gruzijai, kada aplinkui įtempta padėtis. Adžarijoje balandžio 22 dieną norėta įvykdyti valstybinį perversmą, kurį suorganizavo komunistai, kariškiai ir promusulmoniškai nusiteikusios žmonių grupuotės. Kaip „lenininę“ dovaną įteikė savo Kremliaus dirigentams minia žmonių, užpuolusi autonominės respublikos AT ir VRM.
Pačiame Tbilisyje jau nuo 1990 m. gruodžio 2-9 dienų piketavo „Mchedrioni“ („Raiteliai“) grupės nariai.jie atnaujino piketą nuo vasario 18 dienos, kada šios grupuotės štabą netoli Tbilisio užpuolė su 42 šarvuočiais SA desantininkai ir omonininkai. Areštavo tuo metu 65 žmones, o kitą dieną suėmė (buvo sulaikytas su ginklu) „Mchedrioni“ lyderį Džabą Joseliani – 65 metų profesorių. Piketuotojų pagrindinis reikalavimas – išlaisvinti savo lyderį, dabartinės Gruzijos Respublikos vyriausybės opozicionierių.
Balandžio 22 dieną Gruzijoje prasidėjo parašų rinkimas, kurį organizavo politinis blokas „Apvalusis stalas“, kurio lyderis – dabartinis laikinasis Gruzijos Respublikos prezidentas Zviadas Gamsachurdija. Parašų rinkimo akcijos tikslas – kandidatų į Respublikos prezidentus rinkimai, kurie įvyks gegužės 26 d.
Gruzija verda! Prie Parlamento badauja 7 žmonės, dar 20 žmonių badauja Maskvoje. Pagrindinė jų nuostata – išvesti SA dalinis iš Samačablo. Vienas iš badautojų protestuodamas pats užsisiuvo juodais siūlais sau burną. Jo sveikatos būklė kritiška.
Taip krauju ir kančiomis mokama už Nepriklausomybę. Ir kada matai palapines Šota Rustavelio prospekte, suvoki, kad į Gruziją atėjo ne šiaip pavasaris, pet nerimo kupinas politinis pavasaris.

Autoriaus nuotr. : Cchinvalis, „Osetijos“ turistinė bazė. Čia omonininkų irštva.
Gruzinų tautos politinis lyderis Zviadas Gamsachurdija. Jį balandžio 14 d. Gruzijos AT išrinko Respublikos prezidentu.
Visa Gruzija ruošiasi gegužės 26 d. Gruzijos Respublikos prezidento rinkimams. Prie Gruzijos AT rūmų vyksta registracija.

Tbilisis – Samačablo,
1991 m. balandis

Komentarų nėra: